top of page
tło gz.jpg

Teatr Zdrojowy w Szczawnie Zdroju | 29 maja 2023

GZwydarzenie dostępne (1).png

19 prelegentów.
Praktyczna i ekspercka wiedza.
Synergia nauki, biznesu i samorządu.

Bez-tytulu-80-x-2000-px-102x1024.png
Bez-tytulu-80-x-2000-px-102x1024.png
Wiedza czołowych ekspertów i praktyków
z dziedziny zarządzania - na wyciągnięcie ręki
Bez-tytulu-80-x-2000-px-102x1024.png
Konferencja w liczbach

19

prelegentów

1

debata​

2

warsztaty i sesja praktyczna​

2

sesje plenarne​

125+

uczestników​

1

dyskusja​

Instytut Maxa Webera wraz z partnerami: Uzdrowiskową Gminą Szczawno - Zdrój,
Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Zachodnią Izbą Gospodarczą,
uprzejmie zaprasza do udziału w I edycji konferencji i warsztatów GÓRY ZARZĄDZANIA.


PATRON GÓR ZARZĄDZANIA

POLSKIE TOWARZYSTWO EWALUACYJNE 

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH ANGELUSA SILESIUSA

Dlaczego warto?
INDYWIDUALNE REKOMENDACJE_W KRYZYSIE_.png

Możliwość uzyskania rekomendacji dotyczących złożonych i nietypowych problemów od wybitnych specjalistów.

WYBITNI SPECJALIŚCI ​.png

Czołowi specjaliści w obszarze zarządzania z samorządów, nauki, organizacji pozarządowych oraz biznesu.

AKTUALNA WIEDZA ​G.png

Przekazanie kompleksowej oraz aktualnej wiedzy w nowoczesnej formie z udziałem wybitnych ekspertów.

Program
PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI​.png

Sposobność nabycia praktycznych umiejętności z paneli dotyczących finansów, sieciowania i marketingu.

NAWIĄZYWANIE PARTNERSTW​.png

Nawiązywanie partnerstw nie tylko z gminami, ale również z szeroko pojętymi biznesem i nauką.

ZARZĄDZANIE W KRYZYSIE​.png

Nauka rzetelnej analizy sytuacji, otoczenia, zachowań klientów, czy trafnego przewidywania przyszłości.

Program Teatr Zdrojowy w Szczawnie Zdroju | 29 maja 2023
GZwydarzenie dostępne (1).png

10:00 - Powitanie uczestników przez dra Jerzego Tutaja – Założyciela Instytutu Maxa Webera, uroczyste otwarcie przez Profesor Małgorzatę Rutkowską - Przewodniczącą Rady Programowej Instytutu Maxa Webera, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego Jerzego Pokoja, Prezydenta Wałbrzycha - Lidera Aglomeracji Wałbrzyskiej dra Romana Szełemeja i Burmistrza Uzdrowiskowej Gminy Szczawno - Zdrój Marka Fedoruka.

10:15 - Sesja I: Zarządzanie organizacją w trudnych czasach

 

Moderator - dr hab. inż. Paweł Bartoszczuk - Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 

Najnowsze trendy w zarządzaniu strategicznym
Prof. dr hab. Andrzej Kaleta – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

Poczwórna helisa w praktyce: wspólne działanie poprzez action research i living laby

Prof. Ewa Bogacz-Wojtanowska –  Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Zarządzanie finansami organizacji w czasach kryzysu
Prof. dr hab. Marian Noga, Dyrektor Instytutu Współpracy z Bizn
esem - Wyższa Szkoła Bankowa

 

Metody podejmowania decyzji w IT
Prof. dr hab. Kesra Nerme
nd – Uniwersytet Szczeciński, Kierownik Katedry Metod Wspomagania

Decyzji i Neuronauki Poznawczej

 

Współczesne orientacje modelowania biznesu

Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

11:30 - Sesja praktyczna

 

Wprowadzenie z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz

Koń jako trener i katalizator relacji w organizacji
Jerzy Pokój

TEATR ORGANIZACJI 

Organizacja jutra-zarządzanie z Poziomu Serca
Krzysztof Kras – Trener biznesu Grupa Kras

12:20 - Przerwa kawowa

12:40 - Sesja II: Zarządzanie samorządem w dobie kryzysu


Moderator - Prof. dr hab. Jerzy Korczak, Uniwersytet Wrocławski

 

Skuteczne zarządzanie miastem i aglomeracją
Dr Roman Szełemej – Prezydent Miasta Wałbrzycha

 

Rola ewaluacji w radzeniu sobie z kryzysem
Monika Bartosiewicz – Niziołek  – Prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego
 
Szukanie punktu równowagi w rozchwianym świecie. Być i mieć w samorządowych strategiach
Grzegorz Dziarski – Doradca miast w Związku Miast Polskich

 

Potencjał ekoinnowacji regionów

Grzegorz Maliszewski - Główny ekonomista Banku Millennium

13.20 - Debata pod moderacją dr Karoliny Lipińskiej, architektki innowacji (Politechnika Gdańska),
z udziałem:
Prof. dr hab. Stanisława Czaja – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Marka Pasztetnika – Prezesa Zachodniej Izby Gospodarczej

Artur Mazurkiewicz - Prezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców

14:00 - Warsztaty

14:00 - DIGITAL MARKETING W PRAKTYCE

Mateusz Rączka - Senior HR & Operations Manager w Skalski Growth

Dobór i zastosowanie kanałów digital marketingu w celu maksymalizacji korzyści biznesowych w przedsiębiorstwach oraz jednostkach samorządu terytorialnego

14:30 - PODSUMOWANIE

Dr Karolina Lipińska – Politechnika Gdańska

Synergia działań i współpraca odgrywają coraz większą rolę w czasach VUCA. Duża zmienność rynków i ich nieprzewidywalność jest utrudnieniem dla samorządów jak i przedstawicieli przedsiębiorstw oraz uczelni. Jak więc skutecznie ze sobą współpracować? Ile zależy od naszej mentalności a ile jesteśmy w stanie się nauczyć?

15.00 – Zakończenie konferencji - dr hab. inż. Małgorzata Rutkowska, profesor Politechniki Wrocławskiej 

15.05 – Networking przy winie i przekąskach

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu bez podania przyczyny.

Czołowi specjaliści w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem i samorządem
Prelegenci
Bez-tytulu-80-x-2000-px-102x1024.png
Kaleta.png

prof. dr hab. Andrzej Kaleta

prof. dr hab. Andrzej Kaleta
Absolwent ówczesnej Akademii Ekonomicznej z 1979 roku. Doktorat uzyskał w 1988 r., habilitację w 2000 r., a tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych w 2014 roku. Zainteresowania naukowo-badawcze prof. Kalety koncentrują się w trzech nurtach: ekonomika przemysłu drobnego, polityka przemysłowa, strategia konkurencji i zarządzanie strategiczne.
Tutaj (6).png

Marek Fedoruk

Marek Fedoruk
Długoletni wiceburmistrz Jedliny-Zdroju, a obecnie burmistrz uzdrowiskowej gminy Szczawno-Zdrój. Dolnośląski samorządowiec skutecznie działający w aglomeracji wałbrzyskiej. 
Kras (2).png

prof. dr hab. inż. Kesra Nermend​

prof. dr hab. inż. Kesra Nermend​
Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie ekonomii. Prezes Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Kierownik Katedry Metod Komputerowych w Gospodarce Eksperymentalnej w Instytucie Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Noga.png
prof. dr hab. Marian Noga​
Ukończył w 1974 na Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu. W 1995 otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych, został profesorem nadzwyczajnym swojej uczelni, a w 1998 objął stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1995–1999 pełnił funkcję dziekana Wydziału Gospodarki Narodowej, a od 1999 do 2005 był rektorem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Obecnie jest profesorem zwyczajnym w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

prof. dr hab. Marian Noga​

Kras (11).png

dr n. med. Roman Szełemej​

dr n. med. Roman Szełemej​
Od 2011 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha. Inicjator powstania i lider Aglomeracji Wałbrzyskiej, pomysłodawca i koordynator strategii rozwoju społeczno gospodarczego „Sudety 2030”. Laureat licznych nagród i wyróżnień za swoją pracę na rzecz ochrony zdrowia oraz samorządu.
Kras (3).png

prof. dr hab. Kazimierz Perechuda​

prof. dr hab. Kazimierz Perechuda​
Profesor nauk ekonomicznych. Kierownik Katedry Inteligencji Biznesowej – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Autor wielu ekspertyz i publikacji naukowych. Był członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania I Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk.
Korczak.png
prof. dr hab. Jerzy Korczak
prof. uczelni​
Pracownik naukowy Zakładu Nauki Administracji w Instytucie Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert Narodowego Programu Foresight Polska 2020. Kierował zespołem badawczym do opracowania raportu „Kompleksowa koncepcja zmian kompetencji administracji publicznej w celu przeprowadzenie reformy decentralizacyjnej – obszar finanse publiczne, majątek skarbu państwa, zarządzanie kryzysowe, nadzór nad działalnością samorządów terytorialnych, administracji rządowej i zespolonej, usług administracyjnych”.

prof. dr hab. Jerzy Korczak,

prof. uczelni​

Niziołek.png

Monika Bartosiewicz-Niziołek​

Monika Bartosiewicz-Niziołek​
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Podyplomowego Studium Ewaluacji Projektów Finansowanych przez UE oraz kursu trenerskiego realizowanego przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych.
Kras (10).png
dr inż. Małgorzata Nermend ​
Katedra Wczesnej Edukacji, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Szczeciński, Członek Zespołu Badawczego Pedagogiki Szkoły. Obecnie moje zainteresowania i dalsze plany naukowe skoncentrowane są wokół badań z wykorzystaniem technik neuronauki poznawczej w pedagogice, a także z udziałem w projekcie naukowo-badawczym w którym pełnię funkcję koordynatora badań naukowych nad modelami nauczania.

dr inż. Małgorzata Nermend ​

Kras (8).png
Grzegorz Dziarski​
Koncentruje się na strategiach organizacji, przywództwie, pracy zespołów sztabowych, kreowaniu organizacji uczących się, kompleksowym zarządzaniem jakością. Uważa, że ludzie, zespoły i organizacje tworzą współzależne systemy, a jakość i sens ich działania bazuje na wspólnie rozumianych wartościach oraz opieraniu swojej aktywności na kadrach, koncentracji, kreatywności, kojarzeniu, komunikacji, korelacji i koordynacji (7 K).

Grzegorz Dziarski​

Kras (6).png

prof. zw. Stanisław Czaja​

prof. Stanisław Czaja​
Pracownik naukowy Katedry Ekonomii Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wykładowca kilkunastu uczelni w latach 1992 – 2020. Autor ponad 800 publikacji naukowych. Ekspert Sejmu RP, Senatu RP, Ministerstwa Środowiska oraz wielu międzynarodowych instytucji – Banku Światowego, UNDP ONZ, instytucji Unii Europejskiej.
Kras (9).png

Marek Pasztetnik​

Marek Pasztetnik​
Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Doradca Prezydenta Pracodawców RP, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”. Członek unijnej sieci informacyjnej Team Europe.
Kras (7).png
dr hab. inż. Małgorzata Rutkowska​
Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania PWr. Doktor nauk ekonomicznych, stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na UE w Katowicach. Autorka/współautorka ponad 200 publikacji. Odbyła wiele zagranicznych staży naukowych. Jest członkiem wielu Stowarzyszeń Naukowych (ESEŚiZN, SERiA, PTS). Od 2007 r. członek zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020. W 2009 r. wpisana do biografii do kolejnej edycji na 2010 r.- Who`sWho in the Word. Rrecenzentka w czasopismach (Journal of Sustainability and Environmental, MDPI Sustainability.

dr hab. inż. Małgorzata Rutkowska​

Kras (4).png

dr hab. inż. Paweł Bartoszczuk, prof. uczelni

dr hab. inż. Paweł Bartoszczuk, prof. uczelni
Od 2008 roku w Instytucie Przedsiębiorstwa SGH. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Prezydium Sekcji Wodnej oraz komitetu programowego konferencji Enviroinfo. Autor ponad 100 publikacji naukowych, recenzent w czasopismach, np. MDPI Sustainability.
Kras.png

Krzysztof Kras​

Krzysztof Kras​
Doświadczony trener i coach. Od 40 lat zarządza ludźmi w różnych organizacjach, firmach i instytucjach. Doradca wielu firm polskich i zagranicznych. Wybitny mówca, mentor i inspirator, propagator autorskich koncepcji biznesowych: Biznes z Poziomu Serca, GraEdukacja, Harmonizowanie Życia.
Pol.png

dr inż. Małgorzata Pol​

dr inż. Małgorzata Pol​
Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej Wydziału Informatyki i Zarządzania w Katedrze Organizacji i Zarządzania. Wcześniej pracownik w Kongeracji S.A., zajmującym się przygotowaniem analiz w zakresie opłacalności wdrażanych projektów, a także przygotowaniem analiz rynkowych w zakresie wdrażanych projektów. Główny obszar badań obejmuje optymalizację działań produkcyjnych w ramach przemysłu 4.0.
Tutaj (2).png
Antoni Piechniczek
Ukończył studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Trener polskiej reprezentacji w piłce nożnej w latach 1980 – 1986, z którą zdobył podczas mistrzostw świata w Hiszpanii w 1982, trzecie miejsce. Pracował też w BKS Bielsko-Biała, Odrze Opole, Ruchu Chorzów i Górniku Zabrze, a także w klubach zagranicznych z Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.  W 1987 zdobył mistrzostwo Polski z Górnikiem Zabrze. Pracował również jako selekcjoner reprezentacji Tunezji (udział w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Seulu w 1988) oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Antoni Piechniczek

Tutaj (1).png
Jerzy Pokój
Ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie. Był przewodnikiem i ratownikiem górskim. Od 1990 do 1998 był naczelnikiem Grupy Karkonoskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a w latach 2002–2006 zajmował stanowisko jej prezesa. W 1997 zajął się prowadzeniem działalności gospodarczej. Założył wówczas miasteczko Western City, gdzie rozwinął szkolenie menadżerskie – komunikacja a koń. Długoletni przewodniczący i wiceprzewdniczący Sejmiku Dolnośląskiego.

Jerzy Pokój

Tutaj (2).png

Prof. Ewa Bogacz-Wojtanowska

Prof. Ewa Bogacz-Wojtanowska
Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Badaczka organizacji, praktyk zarządzania. W latach 2016 - 2020 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2020 roku Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tutaj (7).png

inż. mgr. Mateusz Rączka

inż. mgr. Mateusz Rączka
Z wykształcenia magister inżynier automatyki AGH w Krakowie, z zamiłowania mówca i trener, z serca działacz społeczny. Lider zespołów w branży digital marketingu i consultingu. Doświadczenia biznesowe zdobywał w firmach audytowych, biurach konstrukcyjnych i agencjach kreatywnych. W warsztatowych salach i na scenicznych deskach spędził już 5 lat.
Organizatorzy
Lipińska.png

dr Karolina Lipińska​

dr Karolina Lipińska​
Samorządowiec z 20-letnim stażem odpowiedzialna za rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w woj. pomorskim. Koordynowała prace związane z wdrażaniem pierwszej w Polsce regionalnej polityki rozwoju klastrów. Członkini zespołu ds. polityki klastrowej przy Ministerstwie Pracy, Rozwoju i Technologii.
Tutaj.png

dr Jerzy Tutaj​

dr Jerzy Tutaj​
Od 25 lat zajmuje się consultingiem, prowadzeniem badań marketingowych i opinii społecznej (m.in. dla Toyoty). Wykłada na renomowanych uczelniach polskich i zagranicznych. Autor i współautor Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, Strategii Rozwoju i Raportów o stanie kilkunastu gmin, a także strategii rozwoju i marketingowych przedsiębiorstw.
Tutaj (1).png

Krystian Ulbin

Krystian Ulbin
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Absolwent zarządzania i inżynierii produkcji oraz ekonomii o specjalności: analityk rynku. Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”. Właściciel firmy consultingowej.  Wcześniej: kierownik ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych w spółce prawa handlowego, pełnomocnik marszałka województwa dolnośląskiego oraz asystent członka zarządu województwa dolnośląskiego. 
Kras.png
Dorota Kondratowicz
Od 2018 roku zajmuje się doskonaleniem procesów biznesowych, łącząc obszary Digital Marketingu i HR jako Senior HR & Operations Manager w Skalski Growth oraz niezależny konsultant. Analizuje i usprawnia procesy HR, takie jak rekrutacja, onboarding, szkolenia i well-being członków zespołu. W Skalski Growth prowadzi zespół Marketing Operations, realizujący strategie growth marketingu dla startupów, małych i średnich przedsiębiorstw.  Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, obecnie poszerzająca wiedzę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Dorota Kondratowicz

Kras (2).png

Wojciech Tutaj

Wojciech Tutaj
Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Pracownik Politechniki Wrocławskiej, nauczyciel informatyki. Od 2015 koordynator badań oraz sieci ankieterów M.R.C. i Instytutu Maxa Webera. Odbył staże zagraniczne, m.in. w Czechach - Technical University of Ostrava Faculty of Economics. Właściciel Lumosproject.
Kras (1).png

Dominika Dewor

Dominika Dewor
Absolwentka Wydziału Mechaniczno-Energetycznego. Studia magisterskie z zarządzania na Politechnice Wrocławskiej oraz ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada kilkuletnie doświadczenie w sprzedaży oraz szkoleniach w branży dóbr luksusowych. Koordynowała łącznie 43 projekty m.in. organizację wydarzeń. Posiada wieloletnią praktykę w działalności non profit.
Bilety
Bilety
Konferencja

Uczestnictwo stacjonarne

W ramach udziału stacjonarnego otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału we wszystkich prelekcjach oraz warsztatach podczas konferencji w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju wraz z poczęstunkiem, pakietem konferencyjnym oraz czasopismem European Journal of Management and Social Science.

Broadcast Video Camera

Uczestnictwo online

W ramach udziału online otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału we wszystkich prelekcjach konferencji w trybie zdalnym, za pomocą platformy streamingowej.

Dla kogo jest konferencja?​
Dodaj-podtytul-4-1024x576.jpg

Góry Zarządzania to cykliczna konferencja dedykowana: samorządom, przedsiębiorstwom i organizacjom pozarządowym połączona z warsztatami praktycznymi. Celem spotkań będzie poznawanie aktualnych rozwiązań w szerokim obszarze zarządzania: procesami, projektami, kapitałem ludzkim, finansami, a także przedstawianie dobrych praktyk,

integracja i wypracowanie rekomendacji do zmian legislacyjnych.

Poznaj najnowsze trendy w zarządzaniu wprost od ekspertów ze świata nauki i biznesu!
bottom of page