top of page

Regulamin

REGULAMIN KONFERENCJI

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Instytut Maxa Webera sp. z o.o.,

2. Jeżeli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, wymienione niżej pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Cennik - oznacza obowiązujący cennik uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej https://goryzarządzania.pl/;

Dzień roboczy oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Formularz zgłoszeniowy - oznacza formularz dostępny pod adresem https://goryzarzadzania.pl/ za pomocą którego następuje Rejestracja;

Konferencja - oznacza organizowaną przez Organizatora konferencję, której dotyczy Rejestracja; więcej informacji o konferencji w tym informacja o terminach, w których ma się ona odbywać, dostępne jest na stronie internetowej pod linkiem https://goryzarzadzania.pl/

Organizator - oznacza Instytut Maxa Webera sp. z o.o., z siedzibą w Jedlinie Zdroju przy ul. Warszawska 20, 58-330 Jedlina-Zdrój, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS nr 0000835452; NIP: 8863012214, REGON: 385914701, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych w całości opłaconym, numer telefonu kontaktowego 697108880, adres e-mail: biuro@imw.edu.pl;

Regulamin oznacza niniejszy regulamin;
Rejestracja proces zgłaszania Uczestnika do udziału w Konferencji;

Uczestnik osoba fizyczna lub osoba prawna i jednostka organizacyjna zarejestrowana do udziału w Konferencji;

Kupujący osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji;

 1. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia opłaty stosownie do stawek określonych w Cenniku.

 2. Powyższe pojęcia pisane w liczbie mnogiej odnoszą się do wyrażeń w liczbie pojedynczej, chyba że co innego wynika bezpośrednio z treści Regulaminu.

 3. Odesłania do punktów i liter zawarte w niniejszym Regulaminie odnoszą się do punktów

  i liter w tym samym paragrafie co odesłanie, chyba że odesłanie wskazuje inny paragraf.

 

§ 2 Rejestracja i Zawarcie Umowy

 1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. Jeżeli Rejestracji dokonuje osoba inna niż Uczestnik, Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych informacji. Kupujący powinien również posiadać udzielone mu przez Uczestnika upoważnienie do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika do ich przetwarzania.

 3. Do zawarcia Umowy na warunkach określonych w Formularzu zgłoszeniowym, Cenniku i Regulaminie dochodzi z chwilą otrzymania przez Organizatora od Kupującego Formularza zgłoszeniowego albo złożenia zamówienia pocztą elektroniczną.

 4. Po otrzymaniu Formularza zgłoszeniowego albo wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną Organizator przesyła w odpowiedzi wiadomość z linkiem do faktury proforma zawierającej informacje niezbędne do uiszczenia opłaty za udział w Konferencji. Faktura VAT jest co do zasady wystawiana i przesyłana Kupującemu dopiero po uiszczeniu opłaty za udział w Konferencji, chyba że Kupujący poprosi o możliwość opłaty od razu na podstawie FV.

 

§ 3 Uiszczenie opłaty za udział w Konferencji

 1. Cennik wskazuje wysokość opłaty za udział w Konferencji jednej osoby lub kilku osób. Opłata za udział nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca Konferencji, jego zakwaterowania lub wyżywienia ani żadnych innych kosztów. W razie odwołania Konferencji Uczestnikom i Zamawiającym, o ile nie są oni konsumentami, nie przysługuje od Organizatora roszczenie o zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowania ani żadnych innych kosztów.

 2. Opłatę za udział uiszcza się na jeden ze sposobów wskazanych w informacji od Organizatora, o której mowa w § 2 pkt. 4 Regulaminu.

 3. Płatności przyjmowane są tylko w złotówkach.

 4. Proces płatności rozpoczyna się od zakupu biletu, który jest jednocześnie

  formularzem zgłoszeniowym, po zaksięgowaniu wpłaty. Kupujący tym samym wyraża zgodę na wysyłkę

i otrzymanie faktury VAT oraz faktury proforma drogą elektroniczną, na adres

mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.

 1. Jeżeli po dokonaniu płatności okaże się, że udział Uczestnika w Konferencji jest

  niemożliwy z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, Organizator wypowiada Kupującemu Umowę i niezwłocznie, na zaspokojenie wszelkich roszczeń Kupującego, zwraca Kupującemu uiszczoną opłatę za udział Uczestnika w Konferencji.

 2. Warunkiem umożliwienia Uczestnikowi wstępu na teren na którym odbywa się Konferencja jest uiszczenie wszystkich opłat za udział w Konferencji wszystkich Uczestników zgłoszonych przez Kupującego do udziału w Konferencji do 03.06.2024 r. włącznie.

 3. Zgłoszenie reklamacji, o której mowa w § 8 Regulaminu nie uprawnia Kupującego do wstrzymania się z płatnością opłaty za udział w Konferencji.

§ 4 Obowiązki Uczestnika lub Kupującego

 1. Uczestnik i Kupujący zobowiązani są zapoznać się oraz przestrzegać Regulaminu.

 2. Uczestnik i Kupujący zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania

  regulaminu korzystania z obiektu, w którym będzie odbywać się Konferencja.

 3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zgłoszonych przez siebie Uczestników.

  Odpowiedzialność Kupującego oraz zgłoszonych przez niego Uczestników wobec Organizatora za szkody wyrządzone Organizatorowi jest solidarna. Dotyczy to również szkód wyrządzonych osobom trzecim, jeżeli do pokrycia tych szkód zobowiązany jest Organizator.

 4. Organizator może utrwalać przebieg Konferencji dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych konferencji i Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie na którym odbywa się Konferencja może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych konferencji i Organizatora w przyszłych latach. Uczestnicy decydując się na udział w Konferencji wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku swojego lub swoich podopiecznych w przypadku osób małoletnich w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Wizerunek Uczestnika Konferencji może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp. (w ramach profilu Organizatora).

 5. Kupujący jest zobowiązany do poinformowania zgłaszanych przez siebie Uczestników o treści § 10 Regulaminu. Kupujący zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za ewentualne niezrealizowanie przez Organizatora obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO.

§ 5 Odpowiedzialność za wykonanie Umowy

1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, odpowiedzialność (w szczególności kontraktowa i deliktowa) Organizatora za szkody, w szczególności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy albo z tytułu odstąpienia od Umowy, wyrządzone Uczestnikom lub Kupującym jest wyłączona.

Jeżeli powyższe wyłączenie odpowiedzialności jest niedopuszczalne, odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona do:

 1. wysokości uiszczonej opłaty za udział danego Uczestnika w Konferencji- w przypadku szkód wyrządzonych danemu Uczestnikowi;

 2. wysokości sumy uiszczonych przez Kupującego opłat za udział Uczestników w Konferencji- w przypadku szkód wyrządzonych Kupującemu.

Niezależnie od powyższego Kupujący zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za szkody wyrządzone Uczestnikom.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od stron Umowy i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków, przerwy w dostawie mediów. Za wystąpienie siły wyższej uznaje się również bezpośrednie ryzyko wystąpienia zjawisk lub zdarzeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym choćby finalnie zjawiska lub zdarzenia te nie ziściły się.

 2. Jeżeli świadczenie do którego zrealizowania jest zobowiązany Organizator stanie się niemożliwe w rozumieniu art. 475 kc lub 495 kc, przepisów art. 475 kc i 495 kc nie stosuje się w zakresie w jakim dotyczą one skutków wystąpienia niemożliwości świadczenia. W takim wypadku Organizator może w terminie 14 dni od zaistnienia tejże niemożliwości według swojego uznania albo od Umowy odstąpić albo jednostronnie wyznaczyć nowy termin zrealizowania świadczenia Organizatora. Jeżeli Organizator w tymże terminie nie podejmie żadnej z wymienionych decyzji, to przepisy art. 475 kc lub 495 kc stosuje się w całości. Jeżeli w nowo wyznaczonym przez Organizatora terminie świadczenie Organizatora ponownie z tej samej przyczyny co pierwotnie okaże się niemożliwe w rozumieniu art. 475 kc lub 495 kc przepisy te stosuje się w całości.

 3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą Uczestników i Kupujących będących konsumentami.

 

 

§ 6 Zmiany w programie Konferencji

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji tj. m.in. osób prelegentów, tematów i godzin prelekcji jak również terminu, miejsca i sposobu przeprowadzenia Konferencji np. poprzez przeprowadzenie Konferencji w formie online.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w czasie realizacji programu Konferencji, m.in. Konferencja może rozpocząć się później lub trwać dłużej związku z np. problemami technicznymi lub opóźnieniami.

 2. Organizator poinformuje Kupującego i Uczestnika o zmianach, o których mowa w pkt. 1 za pomocą komunikatów, które będą dostępne na stronie internetowej Konferencji dostępnej pod linkiem https://goryzarzadzania.pl/

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy (odwołania Konferencji) w terminie do dnia zakończenia Konferencji. Organizator nie ma prawa odstąpienia od Umowy w części określonej w § 5 Regulaminu.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy (anulowania uczestnictwa) w zakresie dotyczącym poszczególnych uczestników w terminie do dnia zakończenia Konferencji, jeżeli w trakcie Rejestracji wystąpi błąd systemu komputerowego (np. awaria formularza, która spowoduje błędne naliczenie ceny, itp.). Organizator nie ma prawa odstąpienia od Umowy w części określonej w § 5 Regulaminu.

 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Organizator składa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Kupującego wskazany w Formularzu zgłoszeniowym lub adres poczty elektronicznej Kupującego z którego złożono zamówienie, o którym mowa w §2 pkt. 4 Regulaminu.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Organizatora, Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Konferencji na rachunek bankowy, z którego opłata ta została dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 30 Dni Roboczych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Konsumentom zwrot zostanie dokonany w terminie określonym właściwymi przepisami.

 

 

§ 7 Rezygnacja z uczestnictwa

 1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, możliwość jednostronnego odstąpienia, wypowiedzenia czy innego zakończenia Umowy przez Kupującego niebędącego konsumentem, jest wyłączona. Organizator podchodzi jednak do każdej sytuacji indywidualnie i w przypadku zdarzeń losowych prosi o bezpośredni kontakt pod adresem: biuro@goryzarzadzania.pl

 2. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Celem odstąpienia od Umowy.

 3. Konsument może skorzystać z adresu e-mail: biuro@goryzarzadzania.pl jednak nie jest to obowiązkowe.

   

§ 8 Reklamacje

 1. Kupujący może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: biuro@goryzarzadzania.pl, a także pocztą na adres siedziby Organizatora.

 2. Reklamacje mogą być składane nie później, niż 14 dnia po zakończeniu Konferencji.

  W przypadku złożenia reklamacji pocztą o zachowaniu terminu decyduje data

  stempla pocztowego.

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 1. wskazanie konferencji, której reklamacja dotyczy;

 2. oznaczenie Kupującego – imię i nazwisko/nazwę, adres do korespondencji,

  adres e-mail, telefon kontaktowy,

 3. przedmiot reklamacji,

 4. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

 1. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania.

 2. Organizator może wydłużyć termin wskazany w pkt. 4, nie dotyczy to reklamacji

  składanych przez konsumentów. Organizator poinformuje o tym składającego informację, wskazując powody wydłużenia terminu. Jednocześnie Organizator wyznacza nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.

   

§ 9 Klauzula informacyjna dla Kupujących

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Instytut Maxa Webera sp. z o.o., z siedzibą w Jedlinie Zdroju przy ul. Warszawska 20, 58-330 Jedlina-Zdrój, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS nr 0000835452; NIP: 8863012214, REGON: 385914701, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych w całości opłaconym (dalej w treści niniejszego paragrafu zwana „Administratorem”).

 2. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są w następujących celach Administratora: 1. realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez okres

  czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić

  Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego;
  2. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających

  np. z prawa podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO przez okres

  wynikających z przepisów regulujących dany obowiązek,
  3. marketingowych oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony

  roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do momentu wniesienia przez Kupującego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów lub praw i wolności Kupującego, lub o ile pomimo sprzeciwu nie zaistnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 3. Odbiorcami danych osobowych Kupujących mogą być m.in.:
  1. dostawcy płatności elektronicznych, o ile Kupujący zdecyduje się na płatność

  za ich pośrednictwem,
  2. podmioty zapewniające Administratorowi infrastrukturę informatyczną i

  sieciową,
  3. podmioty zapewniające Administratorowi obsługę księgową, 4. inni podwykonawcy Administratora.

 4. Dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"). Mogą być również przetwarzane przez podmioty działające poza EOG, które pracują dla Administratora lub dla jednego z jego podwykonawców. W takich przypadkach transfer do państwa trzeciego najczęściej odbywa się na podstawie:

 5. decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony tj. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r., lub innej decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony,

 6. lub jeżeli w tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, dane będę odpowiednio zabezpieczone za pomocą standardowych klauzul ochrony, o jakich mowa w Decyzji Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

 

W celu uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego należy skontaktować się z Administratorem.

 1. Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych praw lub zasięgnięcia dalszych informacji na ich temat należy kontaktować się z Administratorem.

 2. Kupujący mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przy przetwarzaniu ich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów prawa.

 3. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne jest jednak ono niezbędne do realizacji Umowy.

 4. Dane osobowe Kupujących nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

§ 10 Klauzula informacyjna dla Uczestników

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Instytut Maxa Webera sp. z o.o., z siedzibą w Jedlinie Zdroju przy ul. Warszawska 20, 58-330 Jedlina-Zdrój, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS nr 0000835452; NIP: 8863012214, REGON: 385914701, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych w całości opłaconym (dalej w treści niniejszego paragrafu zwana „Administratorem”). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem email: biuro@imw.edu.pl

 2. Dane osobowe Uczestników o ile nie pochodzą bezpośrednio od Uczestników, są udostępniane Administratorowi przez Kupującego lub podmioty utrwalające na zlecenie Administratora przebieg Konferencji. W takich wypadkach przetwarzane są następujące kategorie danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email jak również wizerunek, o ile został on utrwalony w trakcie Konferencji.

3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj.: realizacji zawartej przez Administratora z Kupującym umowy obejmującej udział Uczestnika w konferencji organizowanej przez Administratora oraz b) celów marketingowych oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie z tej umowy może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego lub do momentu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów lub praw i wolności Uczestnika, lub o ile pomimo sprzeciwu nie zaistnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane również na podstawie ich zgody do celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Administratora, w szczególności chodzi tutaj o wizerunek Uczestników utrwalony w trakcie Konferencji (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), przez okres 10 lat od dnia zakończenia Konferencji nie dłużej jednak niż do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

 1. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być m.in.:

  1. podmioty zapewniające Administratorowi infrastrukturę informatyczną i

   sieciową,

  2. inni podwykonawcy Administratora, w tym w szczególności podmioty

   utrwalające na zlecenie Administratora przebieg Konferencji

 2. Dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia

  znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"). Mogą być również przetwarzane przez podmioty działające poza EOG, które pracują dla Administratora lub dla jednego z jego podwykonawców. W takich przypadkach transfer do państwa trzeciego najczęściej odbywa się na podstawie:

1. decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony tj. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r., lub innej decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, b) lub jeżeli w tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, dane będę odpowiednio zabezpieczone za pomocą standardowych klauzul ochrony, o jakich mowa w Decyzji Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

W celu uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego należy skontaktować się z Administratorem.

1. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na

podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych praw lub zasięgnięcia

dalszych informacji na ich temat należy kontaktować się z Administratorem.

 1. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

  Osobowych gdy uznają, że przy przetwarzaniu ich danych osobowych doszło do

  naruszenia przepisów prawa.

 2. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w

  tym również w formie profilowania.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur (dotyczy tylko konsumentów)

 1. Uczestnicy i Kupujący będący Konsumentami mają możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów .

 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

   

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.

 2. Sądem właściwym dla sporów wynikłych z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Postanowienie to nie dotyczy Uczestników i Kupujących będących konsumentami.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiana treści § 9 i 10 nie stanowi zmiany Regulaminu o ile nie dotyczy celów przetwarzania danych osobowych. Umowy zawarte przed wprowadzeniem przez Organizatora zmian w Regulaminie, będę realizowane zgodnie z brzmieniem Regulaminu obowiązującym w chwili ich zawarcia, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na stosowanie do zawartej z nimi Umowy nowej wersji Regulaminu albo wprowadzenie zmian w Regulaminie wynika z konieczności jego dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa .

 4. Treściami cyfrowymi przekazywanymi Kupującym i Uczestnikom będącym konsumentami są w szczególności:

  1. wiadomość, o której mowa w § 2 pkt. 5 Regulaminu;

  2. faktury VAT;

oraz Regulamin, o ile Kupujący zdecyduje się na jego pobranie. Organizator nie wprowadza

do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący oprogramowania lub danych innych niż wymienione powyżej. Z procesem składania zamówienia związane są typowe zagrożenia dotyczące korzystania z sieci Internet dla celów przekazywania danych. System teleinformatyczny, którym posługuje się Organizator, wykorzystuje zwyczajowo przyjęte na rynku techniki mające na celu zapewnienie Kupującemu składanie zamówień w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu.

 1. Niezbędnym dla uzyskania dostępu dla treści cyfrowych wymienionych w pkt. 4 jest posiadanie:

  1. urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet;

  2. dostępu do sieci Internet;

  3. przeglądarki internetowej Firefox 7 lub nowszej lub Internet Explorer 9

   nowszej lub Chrome 15 lub nowszej lub Opera 11.52 lub nowszej.

  4. programu zdolnego do otwierania plików w formacie pdf np. Acrobat Reader

   9.5 lub nowszy.

 2. Treści cyfrowe wymienione w pkt. 4 nie są zabezpieczane przed wprowadzaniem

  zmian. Co do zasady treści te można odtworzyć i zapisać w innym formacie niż ten, w którym wysłał je Organizatora. W wyniku takiego działania treści cyfrowe mogą ulec zmianie, mogą zmienić się także ich właściwości, może także nastąpić utrata części informacji.

 3. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora w materiałach promocyjnych, na stronie internetowej, newsletterze, nazwy firmy oraz logo Kupującego w informacjach dotyczących Konferencji, w tym w materiałach promocyjnych dotyczących Konferencji przesyłanych do Uczestników, Kupujących oraz potencjalnych Uczestników lub Kupujących. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do podawania nazwy Kupującego oraz jego logo w swoich reklamach, na stronach internetowych i w innych materiałach promocyjnych dotyczących realizowanej Konferencji również po zakończeniu Konferencji, na co Kupujący niniejszym wyraża zgodę.

 4. Regulamin jest dostępny pod linkiem: https://www.goryzarzadzania.pl/regulamin

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.05.2024 roku.

(data miejscowość)..........., ............................

 

 

...................... ................................................ ................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta


Instytut Maxa Webera sp. z o.o.,
ul.Warszawska 20, 59-330 Jedlina-Zdrój

nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od zamówienia opłaconego fakturą o nr ................... zawartej dnia .......................................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ...................................................

 

 

 

.................................... podpis konsumenta

bottom of page